EASTERN EUROPEAN PEARLS: development and promotion transboundary city cultural tourism products.


Projekt Eastern European Pearls to początek współpracy w dziedzinie promocji turystycznej, która połączy Lublin, Zamość, Przeworsk, Lwów, Ivano-Frankivsk i Kołomyię.

W projekcie zaplanowano wiele wydawnictw turystycznych, trasy na audioprzewodniki oraz wzmocnienie miejskiego oznakowania atrakcji turystycznych.

W województwie lubelskim działania projektowe koordynuje Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, która do współpracy zaprosiła przedstawicieli samorządu, branży turystycznej, instytucji kultury oraz zarządców miejskich produktów turystycznych.

Partnerzy:

Partner 1             Tourist Association of Ivano-Frankivksk Region (lider projektu)

Partner 2             City Hall of Kolomyia

Partner 3             Tourism Office of the Department “Euro 2012” of Lviv City Council

Partner 4             Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Partner 5             Fundacja Akademia Obywatelska

 

Zachęcamy do przeczytania prezentacji zachęcających do odwiedzenia regionów współpracujących z nami przy opisywanym powyżej projekcie:

KOLOMYIA

- "W mieście kołomyjek" 

 

IVANOFRANKIWSK

- "Wraz z jesienią do Iwano-Frankiwska przychodzą święta"

PRZEWORSK

- Historyczny Przeworsk

 

 

 

MENEDŻER TURYSTYKI

                                                         

Projekt „Menadżer turystyki” jest realizowany przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną. Finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw).

Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014

Głównym celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych i językowych oraz dostosowanie ich do aktualnych wymagań rynku turystycznego. Projekt jest  przygotowany dla 60 osób (pracowników, osób samozatrudnionych oraz kadry zarządzającej mikroprzedsiębiorstw) pracujących lub zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, służące zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności działania.

www.menedzerturystyki.lrot.pl

 

ROK RENESANSU LUBELSKIEGO


Rok Renesansu Lubelskiego składa się z serii wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i historycznych, które odbędą się w ciągu jednego roku. Mają one zadanie zwrócić uwagę turystów i mieszkańców Polski na najcenniejsze i niepowtarzalne w skali kraju dziedzictwo architektoniczne Polski Wschodniej oraz chcą ukazać renesans lubelski jako styl, który przechował bogactwo tradycji i wielokulturowe wpływy tworzące koloryt Regionu Lubelskiego.

W ramach Roku Renesansu Lubelskiego zorganizowane zostaną wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, które będą się skupiać zarówno na walorach architektonicznych, jak i na prezentacji dorobku kultury renesansowej. W Lublinie, Zamościu i Kazimierzu Dolnym przez cały rok organizowane będą różnorodne spotkania i wykłady, koncerty muzyki renesansowej, pokazy tańców dawnych oraz wystawy malarstwa i fotografii. Wydane zostaną także okolicznościowe albumy i przewodniki turystyczne. Ważną częścią przedsięwzięcia będzie ogólnopolska kampania informacyjna, obejmująca wydarzenia promocyjne oraz wielkoformatowe reklamy prezentowane w największych miastach Polski: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Lublinie i Wrocławiu. Rok Renesansu Lubelskiego pozwoli zainteresować zagranicznych turystów i mieszkańców Polski unikalnym dziedzictwem architektonicznym naszego kraju oraz przyczyni się do wzbogacenia oferty kulturalnej i turystycznej regionu lubelskiego. 

Komitet Organizacyjny Roku Renesansu Lubelskiego tworzą:

- Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – koordynator działań:
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
- Urząd Miasta Kazimierz Dolny
- Urząd Miasta Lublin
- Urząd Miasta Zamość
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
- Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków - Oddział Lubelski
- Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
- Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

 

Szlak Renesansu Lubelskiego

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna w 2012 roku zrealizowała zadanie publiczne pn. „Szlak Renesansu Lubelskiego”. Zadanie obejmowało oznakowanie i promocję szlaku Renesansu Lubelskiego, prezentującego unikalne dziedzictwo architektury regionu. Jest to szlak samochodowy o łącznej długości ok. 300 km, wyznaczony w Lublinie i okolicach. Obejmuje 27 zabytkowych obiektów, posiadających wyraźne charakterystyczne cechy renesansu lubelskiego. Zadanie przewidywało wyznaczenie szlaku, oznakowanie go za pomocą znaków drogowych oraz tablic informacyjnych, opracowanie i wydanie mapy szlaku.

Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Szczegółowe informacje na stronie: www.renesanslubelski.pl

 

 
Projekt Boot2Lubelskie

Partnerami projektu są Administracja Flandrii Zachodniej (główny aplikant), Stowarzyszenie „De Boot” – Flandria, Województwo Lubelskie, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Dom Europy”, Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania oraz Polski Ośrodek Informacji Turystycznej w Brukseli.

Projekt realizowany jest w ramach programu rządowego Flandrii dotyczącego budowania potencjału i wymiany w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz zrównoważonej turystyki.

Cele projektu:
* Nawiązanie trwałego partnerstwa pomiędzy Flandrią Zachodnią i Województwem Lubelskim   
* Transfer know-how w zakresie organizacji turystyki na terenach wiejskich z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych
* Promocja Województwa Lubelskiego we Flandrii i w Brukseli
* Opracowanie kompleksowego planu zagospodarowania turystycznego wybranych odcinków rzeki Bug wraz z dopływami po polskiej stronie
* Pilotażowe wdrożenie ustaleń planu na wybranym fragmencie rzeki

Szczegółowe informacje na stronie: www.boot2.lubelskie.pl

Projekt  "Na szlaku kariery. Przygotowanie do pracy w branży turystycznej"
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy).
 
Okres realizacji projektu: od 1 września 2010r. do 29 lutego 2012r.
 
Głównym celem projektu jest aktywizacja i ukierunkowanie zawodowe oraz wyposażenie w kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w branży turystycznej 36 osób nieaktywnych zawodowo, w wieku do 25 roku życia, zamieszkałych na obszarach wiejskich województwa lubelskiego. Uczestnicy projektu, po stworzeniu we współpracy z doradcą zawodowym Indywidualnych Planów Działania, zostaną skierowani na szkolenia zawodowe. Umożliwi im to zdobycie kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze pracownika informacji turystycznej, pracownika obsługi ruchu turystycznego lub pracownika marketingu usług turystycznych. Po odbyciu szkoleń uczestnicy wezmą udział w płatnych 9-miesięcznych stażach w lubelskich biurach podróży, hotelach, firmach i organizacjach turystycznych.
 
 
Projekt  "Turystyka- pasja i profesja. Specjalistyczne szkolenia z zakresu turystyki."
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw).
 
Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2010r. do 30 kwietnia 2012r.
 
Głównym celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych, komunikacyjnych i językowych wśród 128 osób pracujących/zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, służące poprawie jakości i kompleksowości usług świadczonych w sektorze turystyki na obszarze woj. lubelskiego. W ramach projektu uczestnikom oferujemy:
+ możliwość udziału w jednym z ośmiu warsztatów tematycznych (Obsługa osób niepełnosprawnych w ruchu turystycznym, Grafika komputerowa - zastosowania w turystyce, Marketing usług turystycznych, Współpraca w zakresie tworzenia regionalnych produktów turystycznych, Księgowość i ubezpieczenia w turystyce, Zarządzanie informacją i siecią kontaktów w turystyce, Kuchnia regionalna jako element promocji regionu, Doskonalenie umiejętności przewodników turystycznych i pilotów), 
+ poszerzenie znajomości języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i  hiszpańskiego;
+ warsztaty terenowe w celu zapoznania się z ofertą turystyczną Regionu Lubelskiego.
 
Youtube